អំពីយើង

គោល​បំណង​គេហទំព័រ

១.ចែករំលែកចំណេះដឹង

២.​ចង់ឲ្យភាសាខ្មែរមានវត្តមានលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណែត

៣.​ចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងផ្នែកព័ត៍មានវិទ្យា​

៤.ចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងទូទៅ

៥.ចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងពីតំបន់ទេសចរណ៏នានា

៦.ចង់ចែករំលែកចំណេះដឹងប្រត្តិសាស្ត្រនានា

៧.​ពង្រីក​វិសាល​ភាព​នៃ​ការ​ស្វែង​រក​ ឯកសារជាភាសាខ្មែរនៅលើប្រព័ន្ទអ៊ីនធឺណេត