ព្រះពុទ្ធសាសនា ជា​សាសនា​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​សាសនា​នានា​លើ​សាកល​លោក​ដូចជា ៖ ព្រហ្មញ្ញសាសនា អ៊ីស្លាម​សាសនា គ្រឹស្តសាសនា ប្រូតេស្តង់​សាសនា​ជា​ដើម។ ព្រះពុទ្ធសាសនា មាន​ដើម​កំណើត​នៅ​រដ្ឋនេប៉ាល់ (ប្រទេស​ឥណ្ឌា) ដែល​មាន​ប្រជាជន​ជា​ពុទ្ធ​បរិស័ទ​មាន​ចំនួន​ប្រមាណ ៥លាន​នាក់ (ឆ្នាំ១៩៦១)។ សាសនា​នេះ...