តើអ្នកគិតថាអ្វីជាជំនឿ? ជំនឿកើតចេញមកពីណា? តោះចាប់ផ្តើមស្វែងយល់ជាមួយគ្នា។ ជិវចលនិយម​ Animism ជាជំនឿទៅលើរបស់ដូចជា៖ វត្ថុ ទីកន្លែង រក្ខជាតិ ធម្មជាតិ សំណង់