មែកធាងនៃអរិយធម៌


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៣ មិថុនា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៩:៥៥នាទី

ការបែងចែកមែកធាងអរីយធម៌ មានសភាពប្លែកៗគ្នាទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នកស្រាវ ជ្រាវនីមួយៗមែកធានខាងក្រោមនេះតាមទម្រង់ឯកសារខ្មែររបស់អ្នកស្រី ត្រឹងងា៖

វប្បធម៌

 • ចំណេះដឹង
  • ជំនឿ
  • សាសនា
  • វិជ្ជា-វិទ្យាស្បង់
 • កំណត់ផ្សាយ
  • ភាសា-អក្សរ-សញ្ញា
  • អក្សរសាស្រ្ត-អក្សរសិល៌្ប
  • សិល្បៈ ព័ត៌មាន (វិទ្យុ ទូរទស្សន៌)
 • អនុវត្តន៌
  • ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី
  • ការសិក្សា អប់រំ (ប្រដៅទូន្មាន)
  • កីឡា ល្បែង កំសាន្ត

សង្គមធម៌

 • គ្រឿងសង្គម (សម្ភារសង្គម)
  • ប្រដាប់រស់នៅ ( លំនៅ ចំណីអាហារ)
  • ប្រដាប់តិកនិក (ម៉ាស៊ីន- សំណាង់…….)
  • មុខរបរ (វិជ្ជាជីវៈ)
 • របបសង្គម (សង្គមវិធី)
  • សេដ្ឋកិច្ច (កសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម)
  • សង្គមកិច្ច (សន្តិសុខ សុខភាព ការងារ…….)
  • នយោបាយក្នុង និងក្រៅប្រទេស
 • ទម្រង់សង្គម (សង្គមប្រភេទ)
  • ស្នូលសង្គម (គ្រួសារ)
  • វណ្ណៈសង្គម (វណ្ណៈជាតិកំណើត វណ្ណៈការងារ វណ្ណៈចំណេះវិជ្ជា)
  • អង្គការសង្គម (ស្ថាប័នផ្សេងៗ)

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់