បុរេប្រវត្តិវិទ្យា និង កាលសម័យប្រវត្តិវិទ្យា


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១៥ កក្កដា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ១៨:០៦នាទី

ប្រវត្តិវិទ្យាបានកំណត់ពេលវេលាតាមដំណាក់កាល យ៉ាងច្បាស់ក្នុងការកំណត់ដំណើរ វិវត្តរបស់សង្គមមនុស្សឧបករណ៍ប្រើប្រាស់និងវត្ថុសិល្បៈផ្សេងៗជាដើម។

បុរេប្រវត្តិវិទ្យា៖ គឺកាលសម័យដែលមនុស្សមិនទាន់មានអក្សរ ប្រហែលតាំងពី ៦០០០០០ឆ្នាំមុនគ.សរហូតដល់ចុងស.វទី៤០មុនគ.ស។ក្នុងសម័យកាលនេះ

គេដឹងប្រវត្តិវិទ្យាបានដោយសារឯកសារគរ។

កាលសម័យប្រវត្តិវិទ្យា៖ គេរាប់ចាប់តាំងពីដើមស.វទី១០ មុនគ.សរហូតដល់ស.វ
ក្រោយគ.សគឺមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ។ក្នុងរយៈពេលនេះគេដឹងយ៉ាងច្បាស់នូវប្រវត្តិវិទ្យាដោយសារឯកសារលាយលក្ខណ៍អក្សរ។

 

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់