ឃ្មោះ និង គង


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១៩ សីហា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ២០:១៨នាទី

ឃ្មោះ និង គង ជាឧបករណ៍គោះដោយអន្លូង។ ឃ្មោះ និង គង ធ្វើអំពីលង្ហិន ឬស្ពាន់។​ឃ្មោះនិងគង មានលក្ខណៈខុសគ្នា ដូចតទៅ៖

1. ឃ្មោះរាងមូលសំប៉ែតដូចជាថាស គ្មានដោះសំនៀងស្រួយ “ម៉ាងៗឬ ឆាងៗ”

2. គងរាងមូល មានជម្រៅជាងថាសមាននេះសំនៀងណែន “ម៉ូងៗ”

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់