អំពីរាជាយស្ម័យយានកម្ពុជាឆ្នាំ១៩២៧


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៣ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ២០:៣៩នាទី

ចាប់កសាងនៅក្នុងឆ្នាំ១៩២៧ហើយសម្ពោធនៅឆ្នាំ១៩២៩ ក្រោយព្រះអធិបតីភាពរបស់ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្ស។

ផ្លូវដែកដែលបានកសាងក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំងចាប់ពីឆ្នាំ១៩២៧-១៩៤២ក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សមាន៤ខ្សែ៖

  • ភ្នំពេញទៅពោធិ៍សាត់ ៖ ១៦៦គ.ម (ឆ្នាំ១៩២៩-១៩៣១)
  • ពោធិ៍សាត់ទៅបាត់ដំបង៖ ១០៧,៦គ.ម (ឆ្នាំ១៩៣១-១៩៣២)
  • បាត់ដំបងទៅមង្គលបុរី៖ ៥៧,១០គ.ម (ឆ្នាំ១៩៣២-១៩៣៣)
  • មង្គលបុរីទៅប៉ោយប៉ែត៖ ៥៨,៨៩គ.ម(ឆ្នាំ១៩៣៣-១៩៤២)

ផ្លូវដែកក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទនរោត្តមសីហនុមាន៣ខ្សែចាប់កសាងពីឆ្នាំ១៩៦០-១៩៦៩៖

  • ភ្នំពេញទៅតាកែវ៖ ៧៥ឝ.ម(ឆ្នាំ១៩៦០-១៩៦៦)
  • តាកែវទៅកំពត៖ ៩២គ.ម (ឆ្នាំ១៩៦៦-១៩៦៧)
  • កំពតទៅកំពង់ផែព្រះសីហនុ ៖ ៩៨គ.ម (ឆ្នាំ១៩៦៧-១៩៦៩)

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់