របៀបពូនភ្នំខ្សាច់


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១១ តុលា ឆ្នាំ២០១៣ ម៉ោង ០៧:៤៧នាទី

របៀបពូនភ្នំខ្សាច់៖ គេយកខ្សាច់ទៅចាក់ជា៥ពំនូក៖

១. នៅចំកណ្តាល កសាងភ្នំធំ តំណាងព្រះចូឡាមណីចេតិយ នៅឋានតាវត្តិវង្ស។

២. នៅទិសបូព៌ាតូចល្មម តំណាងបុព្វវទេហទ្វីប។

៣. នៅទិសទក្សិណតូចល្មម តំណាងជម្ពូទ្វីប។
៤. នៅទិសបស្ចិមតូចល្មម តំណាងអបរគោយានទ្វីប។

៥. នៅទិសឧត្តរតូចល្មម តំណាងឧត្តរកុរុទ្វីប។

រូបភាគដកស្រង់ពីcamnews

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់