ការប្រើពណ៌សម្លៀកបំពាក់តាមថ្ងៃទាំង៧


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២៣ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ២០:៣២នាទី

  • ថ្ងៃអាទិត្យ         :ពណ៌ក្រហម             វិរភាព(ភាពអង់អាច)
  • ថ្ងៃចន្ទ                :ពណ៌លឿង              សមភាព (សមធម៌)(ភាពស្មើគ្នា)
  • ថ្ងៃអង្គារ             :ពណ៌ស្វាយ              ភក្តីភាព (ភាពស្មោះត្រង់)
  • ថ្ងៃពុធ                :ពណ៌ស៊ីលៀប         អព្យាក្រឹតភាព (ភាពត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌)
  • ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍   :ពណ៌បៃតង              ភាពសង្ឃឹម(ក្តីសង្ឃឹម)
  • ថ្ងៃសុក្រ             :ពណ៌ខៀវ                 មេត្រីភាព (មេត្តាភាព) (ភាពសន្ដោសប្រណី)
  • ថ្ងៃសៅរ៍             :ពណ៌ព្រីងទុំ              ភាពទុក្ខព្រួយ

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់