អំពី “ស័ក” និង​ស័ក​ទាំង​១០


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៥ មីនា ឆ្នាំ២០១៥ ម៉ោង ២២:២១នាទី

ស័ក គឺ​កាល, សម័យ ការរាប់​លំដាប់​ឆ្នាំ។ ខ្មែរ​យើង​ប្រើ​ពាក្យ​នេះ សម្រាប់​ការ​រាប់​លំដាប់​ឆ្នាំ តាំង​ពី​ស័ក​ទី១ រហូត​ដល់​ស័ក​ទី១០ ហើយ​ត្រឡប់​សារ​មក​ស័ក​ទី១ វិញ។

ស័ក​ទាំង ១០​មាន ៖

  • ឯកស័ក
  • ទោស័ក
  • ចត្វាស័ក
  • បញ្ចស័ក
  • ឆស័ក
  • សប្ដស័ក
  • អដ្ឋស័ក
  • នព្វស័ក
  • សំរិទ្ធិ​ស័ក

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់