រៀបរាប់ត្រូសៗអំពីប្រទេសកម្ពុជា


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១៤ មីនា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៧:៤៦នាទី

ចំនុចសំខាន់អំពីកម្ពុជា៖

  • មានទីតាំងស្ថិតនៅទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍។
  • មានផ្ទៃដី ១៨១ ០៣៥ គីឡូម៉ែត្រការេ។
  •  មានប្រជាជនចំនួន ១១,៤៣៧,៦៥៦នាក់ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨។
  •  មានរដ្ឋធានី ឈ្មោះភ្នំពេញ។
  •  ភាសាផ្លូវការ គឺភាសាខ្មែរ។
  •  រូបិយបណ្ណ័ គឺរៀល។
  •  មានព្រំប្រទល់ខាងជើងជាប់នឹង ថៃនិងឡាវ។
  •  មានព្រំប្រទល់ខាងត្បូងជាប់នឹង វៀតណាម និងឈូងសមុទ្ទថៃ។
  •  មានព្រំប្រទល់ខាងលិចជាប់នឹងថៃ និងឈូងសមុទ្ទថៃ។
  •  មានព្រំប្រទល់ខាងកើតជាប់នឹងវៀតណាម។

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់