ភាពជោគជ័យតាមវ័យចំនួន ១៣ដែលអ្នកត្រូវតែមានក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនឯង


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៥ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ១២:១៧នាទី

ពិតណាស់មនុស្សម្នាក់ៗតែងតែប្រាថ្នាចង់បានឲ្យខ្លួនឯងទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងជិវិត។ តើរឿងអ្វីខ្លះដែលយើងអាចចាត់ទុកបានថាវាជាភាពជោគជ័យទៅតាមវ័យរបស់ខ្លួនឯង? តោះយើងនឹងប្រាប់អ្នកនូវភាពជោគជ័យទាំង ១៣ដែលកើតឡើងទៅតាមវ័យរបស់អ្នក។

ភាពជោគជ័យទាំង ១៣មានដូចជា៖

 • ពេលទើបកើត៖ ជោគជ័យធំបំផុតគឺ អាចដកដង្ហើមបានដោយខ្លួនឯង
 • ពេលអាយុ ១ឆ្នាំ៖ ជោគជ័យធំបំផុតគឺ អាចចាំមនុស្សនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងបាន
 • ពេលអាយុ ២ឆ្នាំ៖ ជោគជ័យធំបំផុតគឺ អាចដើរបាន
 • ពេលអាយុ ៤ឆ្នាំ៖ ជោគជ័យធំបំផុតគឺ មិននោមដាក់កន្លែងគេង
 • ពេលអាយុ ១៥ឆ្នាំ៖ ជោគជ័យធំបំផុតគឺ មានមិត្តភក្តិច្រើន
 • ពេលអាយុ ២០ឆ្នាំ៖ ជោគជ័យធំបំផុតគឺ រឿងលើគ្រែ
 • ពេលអាយុ ៣០ឆ្នាំ៖ ជោគជ័យធំបំផុតគឺ មានទំនុកចិត្តក្នុងជីវិត
 • ពេលអាយុ ៥០ឆ្នាំ៖ ជោគជ័យធំបំផុតគឺ រឿងលើគ្រែ
 • ពេលអាយុ ៦០ឆ្នាំ៖ ជោគជ័យធំបំផុតគឺ មានមិត្តភក្តិច្រើន
 • ពេលអាយុ ៦៥ឆ្នាំ៖ ជោគជ័យធំបំផុតគឺ មិននោមដាក់កន្លែងគេង
 • ពេលអាយុ ៧០ឆ្នាំ៖ ជោគជ័យធំបំផុតគឺ អាចដើរបាន
 • ពេលអាយុ ៧៥ឆ្នាំ៖ ជោគជ័យធំបំផុតគឺ អាចចាំមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងផ្ទះបាន
 • ពេលអាយុ ៨០ឆ្នាំ៖ ជោគជ័យធំបំផុតគឺ អាចដកដង្ហើមដោយខ្លួនឯងបាន

ឆាកជីវិតមនុស្សគឺបែបនឹងកើតហើយស្លាប់ទៅវិញហើយដំណាក់កាលនៃជីវិតរបស់យើងមិនមានខុសគ្នាទេ។

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់