ស្នាដៃនិងអ្នកនិពន្ធសម័យក្រោយអង្គរ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២១ មីនា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ២០:២៣នាទី

ឈ្មោះស្នាដៃនិងអ្នកនិពន្ធសម័យក្រោយអង្គរ៖

 • បណ្ឌិត ជ័ន នន្ទ (សិលាចារឹកអង្គរជាពាក្យកាព្យសរសេរកាលពីចុងសតវត្សទី១៦)
 • អ្នកប៉ាង៖ ល្បើកអង្គរ (ពាក្យកាព្យសរសេរពី គ.ស ១៥៩៨)
 • ព្រះរាជសម្ភារ៖ -កាព្យនិរាស
  • ច្បាប់រាជសម្ភារ (សរសរពីគ.ស ១៦៣៤)
  • សរសើរហេមន្តមាស (១៦២៩)
  • ហិនលក្ខណ៍សល (១៦៣០)
 • ឧកញ៉ា កោសាធិបតីកៅ៖ -រឿងក្រុងសុភមិត្រ (សរសេរពីគ.ស ១៧៩៨)
 • ឧកញ៉ា ព្រះឃ្លាំង នង៖ -ច្បាប់សុភាសិត (១៧៩០)
  • លោកនេយ្យជាតក (១៧៩៤)
  • រឿងបុញ្ញាសារសិរសា (១៧៩៨)
  • រឿងភោគកុលកុមារ (១៨០៤)
  • រឿងវរនេត្រ វរនុជ (១៨០៦)
 • ព្រះបាទអង្គឌួង៖ -រឿងកាកី (១៨១៣)
  • ច្បាប់ស្រីអង្គឌួង
 • ព្រះបទុមបារមីពេជ្រ៖ របាក្សត្រស្រុកខ្មែរ (១៨១៨)
 • ឧកញាំ សោទសខែក៖ ល្បើកជេតពន (១៨១៥)
 • បណ្ឌិត សំអាត៖ រឿងនាងមុជលិន ឬព្រះចន្ទគោរព (១៨៣៣)
 • ឧកញ៉ា ចក្រីកែវ៖ រឿងដាវរឿង (១៨៤១)
 • ព្រះអរិយគាមុនីហ៊ីង៖ រឿងព្រះជិនវង្ស (១៨៥៦)
 • ព្រះធម្មបញ្ញាម៉ែន៖ រឿងពេជតា (១៨៥៧)
 • ឧកញ៉ា ធិបតីយ៉ែម៖ (រឿងនាងវិមានចន្ទ) (១៨៥៨)
 • ពញាអនុជិតស្រី៖ ល្បើកស្រីវិជ័យ (១៨៥៨)
 • ឧកញ៉ា សន្ធរវោហារម៉ុក៖ ស្រីទេវន្ទ (១៨៥៩)

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់