ត្រៃសរណៈនៃសាសនាទាំងបី


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០១ មេសា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ១២:៤០នាទី

សាសនាព្រះពុទ្ធ ព្រាហ្មណ៍សាសនា និងគ្រិសសាសនាមានត្រៃសរណះដូចគ្នាមានដូចជា
ក. ត្រៃសរណះតាមព្រះពុទ្ធសាសនា៖

  • ព្រះពុទ្ធព្រះបរមសាស្តាចចារ្យ
  • ព្រះធម៌ក្បួនច្បាប់ទូន្មានអោយវៀរចាកអំពើអាក្រក់
  • ព្រះសង្ឃបុព្វជិតអ្នកប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធោវាទ

ខ. ត្រៃសរណះតាមព្រហ្មញ្ញសាសនា៖

  • ព្រះព្រហ្ម រឺបជាបតិអ្នកបង្កើតលោក
  • ព្រះវិស្ណុ ឬ ព្រះនារាយណ៍ឬហរិអ្នកទ្រទ្រង់រក្សាលោក
  • ព្រះសិវះឬឥសូរឬហរះ អ្នកបង្កើតលោកផងបំផ្លាញលោកផង

គ. ត្រៃសរណះតាមគ្រិស្តសាសនា៖

  • ព្រះបិតាព្រះអាទិទេពជាអម្ចាស់
  • ព្រះចិត្តព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធ
  • ព្រះបុត្តព្រះយេស៊ូ

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់