បុត្រី​កបិល​មហាព្រហ្ម ទាំង​៧


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៨ មេសា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៨:៣៣នាទី

បុត្រទាំង៧អង្គរបស់កបិលមហាព្រហ្មមានឈ្មោះ៖

  • នាង ទង្សាទេវី ត្រូវចំថ្ងៃអាទិត្យ។
  • នាង គោរាគេទវី ត្រូវចំថ្ងៃចន្ទ។
  • នាង រាក្យសាទេវី ត្រូវចំថ្ងៃអង្គារ។
  • នាង មណ្ឌាទេវី ត្រូវចំថ្ងៃពុធ។
  • នាង កិរិណីទេវី ត្រូវចំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍។
  • នាង កិមិរាទេវី ត្រូវចំថ្ងៃសុក្រ។
  • នាង មហាទរាទេវី ចំថ្ងៃសៅរ៍។
រូបភាពដកស្រង់ចេញពី http://vayofm.com/

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់