អ្នកទាំងអស់គ្នាពិតជាបានស្គាល់ ឬធ្លាប់បានឮភ្នំមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានកំពស់រហូតដល់ 1813 mដែលជាភ្នំមានកំពស់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺភ្នំឱរ៉ាល់ដែល...