បាខែម

ជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ “បារខែមអាស៊ាន” ឆ្នាំ២០១៧

ជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ “បារខែមអាស៊ាន” ឆ្នាំ២០១៧

ថ្ងៃទី០៦ តុលា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង០៩:០៧នាទី

សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧នេះព្រឹត្តិការណ៌បាខែមអាស៊ាននឹងមានប្រារម្ភធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២១ និង ២២ ខែតុលាចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹក ដល់ម៉ោង៥ល្ងាច នៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យ...

បាខែមអង្គរឆ្នាំ ២០១៧វិលមកវិញជាថ្មីនៅលើទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាប

បាខែមអង្គរឆ្នាំ ២០១៧វិលមកវិញជាថ្មីនៅលើទឹកដីនៃខេត្តសៀមរាប

ថ្ងៃទី១៣ សីហា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង០៨:៣១នាទី

ប្រហែលជាមនុស្សជាច្រើនមកហើយដែលបានស្គាល់នូវព្រឹត្តិការបាខែមពីព្រោះថាព្រឹត្តិការនេះសម្រាប់នេះផងបានរៀនចំ២ដងរួចមកនៅដែលមានដូចជា បាខែមខេត្តកំពង់ចាម និងបាខែមកំពត។ សម...

កម្មវិធីបាខែមអាស៊ាន២០១៧ប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន ២០នាក់

កម្មវិធីបាខែមអាស៊ាន២០១៧ប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន ២០នាក់

ថ្ងៃទី១៨ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង១៤:២៨នាទី

អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានស្គាល់ ឬឭពីព្រឹត្តិការណ៌បាខែមហើយតែកម្មវិធីនេះតែមានរៀបចំធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំទាំងបណ្តា ខេត្ត និងរាជធានីភ្នំពេញយើងផងដែរ។ ពេលនេះព្រឹត្តិក...