ជឿអត់ថាសត្វឆ្មាជាសត្វដែលឆ្លាតព្រោះថាពេលខ្លះវាបានបញ្ចេញនូវសត្វភាពដែលអាចធ្វើឲ្យយើងហួសចិត្តបានផងដែរ។ បើអ្នកជាអ្នកចញ្ចឹមសត្វឆ្មាអ្នកប្រាកដជាបានឃើញថាពួកវាឆ្លាត និ...