អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានស្គាល់ ឬឭពីព្រឹត្តិការណ៌បាខែមហើយតែកម្មវិធីនេះតែមានរៀបចំធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំទាំងបណ្តា ខេត្ត និងរាជធានីភ្នំពេញយើងផងដែរ។ ពេលនេះព្រឹត្តិក...