បើសិនជាអ្នកជាមនុស្សដែលចូលចិត្ត និងស្រឡាញ់នៅឧបករណ៌ភ្លេងតន្ត្រីខ្មែរពេលនេះមានសាលាបើកបង្រៀនហើយ។ សាលាហ៊្វូណនបានបើកបង្រៀននៅឧបករណ៌តន្ត្រីបុរាណខ្មែរមួយគឺ ឧបករណ៌ រនា...