សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧នេះព្រឹត្តិការណ៌បាខែមអាស៊ាននឹងមានប្រារម្ភធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី ២១ និង ២២ ខែតុលាចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹក ដល់ម៉ោង៥ល្ងាច នៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យ...