សិល្បៈ

ឧបករណ៍ភ្លេង

ឧបករណ៍ភ្លេង

ថ្ងៃទី១០ សីហា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង០៧:៣៧នាទី

គ្រឿងភ្លេងទាំងឡាយ កើតឡើងដោយសារមនុស្សបានយកធម្មជាតិមកច្នៃហើយបង្កើត ជាឧបករណ៍ផ្សេងៗដែលខ្លះត្រូវបានយើងឃើញរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននិងឧបករណ៍ ភ្លេងខ្លះទៀតវាក៏បាត់បង់ទៅវ...

តើអ្វីទៅជារបាំយីកេ?

តើអ្វីទៅជារបាំយីកេ?

ថ្ងៃទី២៣ មេសា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង២២:១៧នាទី

របាំយីកេបានចាប់បដិសន្ឋិក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាយូរយារណាស់មកហើយ រហូតដល់អ្នក​ស្រុកយើងសន្មត់យកធ្វើជារបាំសម្រាប់អ្នកស្រុកស្រែចំការទូទៅ​ថែមទៀតផង ។ នៅ​ពេលបុណ្យទានម្...