ការហាត់ប្រាណគឺជារឿងចាំមួយសម្រាប់មនុស្សទាំងឡាយដែលចង់បាន សុខភាពល្អ ឬសម្រកទម្ងន់ជាដើម។ សម្រាប់ការហាត់ប្រាណជាទូទៅយើងពុំចាប់អារម្មណ៌ពីមុនពេលហាត់ និងក្រោយហាត់ប្រាណ...