ដំណឹង

ជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយព្រឹត្តិការណ៍បារខែមកំពតឆ្នាំ ២០១៧

ជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយព្រឹត្តិការណ៍បារខែមកំពតឆ្នាំ ២០១៧

ថ្ងៃទី០៧ មិថុនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង០៩:៣២នាទី

បារខែមជាព្រឹត្តិការណ៍ចែករំលែកចំណេះដើម្បីលើកកម្ពស់វិស័យ ទេសចរណ៍ បដិសណ្ឋារកិច្ច និងបច្ចេកវិទ្យា។ កម្មវិធីនេះបានរៀបចំជារៀងរាល់ឆ្នាំ នៅរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់តាំងពីឆ...

មុននេះបន្តិច Facebook មានបញ្ហាបើកមិនចេញដោយមិនដឹងមូលហេតុ

មុននេះបន្តិច Facebook មានបញ្ហាបើកមិនចេញដោយមិនដឹងមូលហេតុ

ថ្ងៃទី០៩ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង០៨:៥៥នាទី

បើសិនជាអ្នកបានបើក Facebookព្រឹកនេះអ្នកនឹងបានឃើញថាវេបសាយរបស់ Facebook បើកមិនចេញនោះទេពោលគឺឃើញតែសារ “Sorry, something went wrong.” ។ យើងមិនទាន់បានដឹ...