ទីក្រុង រ៉ូមជាទីក្រុងដែលធ្លាប់តែរុងរឿងបំផុតទូទាំងពិភពលោក


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១១ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៣:០៩នាទី

ទីក្រុងរ៉ូម គឺជាទីក្រុងដែលមានវ័យចំនាស់ជាងគេបំផុតដោយយោងទៅតាមអរិយធម៏បុរាណរួមទាំងស្ថាបត្យកម្ម   ​ដែលសេសល់ហើយក៏ ជាទីក្រុងដែលធ្លាប់តែរុងរឿងបំផុតទូទាំងពិភពលោក។ ទីក្រុងនេះមានទំហំធំហើយ និង មានរចនាសម្ព័ន្ឋគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបម្រើប្រជាចនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះតែម្តង៕

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់