រៀបរាប់ត្រួសពីតួអង្គនៃ រឿង ថៅកែចិត្តចោរ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១២ ឧសភា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៧:៤៥នាទី

តួអង្គក្នុងរឿងថៅកែចិត្តចោរ

  1. នាយ ផានីត អាយុ ១៧ឆ្នាំ ធ្វើការក្នុងហាងឡាន
  2. ពូ ហំ តៃកុងឡាន
  3. ថៅកែឡាន
  4. នាង យ៉ាន ប្រពន្ធពូ ហំ
  5. សុខ … កម្មករឡាន
  6. មាន … កម្មករឡាន
  7. គង់ … កម្មករឡាន
  8. ទ្រី … កម្មករឡាន
  9. ពួកក្រុមនគរបាល បីនាក់

រឿងនេះជាប្រភេទរឿងប្រឌិតដែលបានកើតឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញ

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់