អ្វីទៅដែលយើងហៅថាជាវិស្វករ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១៨ ឧសភា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៦:៥៣នាទី

វិស្វករជាអ្នកជំនាញខាងបច្ចេកទេសផ្សេងៗមានការសាងសង់ផ្ទះសង់ស្ពានធ្វើថ្នល់សម្រាប់ រាជការគ្រប់ប្រទេស។ការសិក្សានូវមុខវិទ្យានេះមានសារៈប្រយោជន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម លើផ្នែកសំភារៈពីសេសផ្នែកសំណង់ផ្នែកគ្រឿង​បំភ្លឺមធ្យោបាយប្រើប្រាស់ទាំងក្នុងក្រៅគេហ ដ្ឋានមធ្យោបាយគមនាគមន៍បណ្តាញប្រពន្ធ័ទាក់ទងនានាមធ្យោបាយ​ដឹកជញ្ជូនសកិ្តសមនឹង ការរីកចម្រើនរបស់វិទ្យាសាស្ត្រ។នឹងអាចដំណើរនេះបានក្រៅពីមានមូលដ្ឋានសំភារៈគឺទាម​ ទារនូវធនធានមនុស្សពិសេសបណ្តាលវិស្វកលើគ្រប់មុខជំនាញ។កត្តាធនធានមនុស្សនឹង កត្តាធនធានសំភារៈកត្តាទីមួយជាមូលដ្ឋានកំណត់នូវអភិវឌ្ឍន៍របស់សង្គមជាតិ ពិសេស ចំពោះប្រទេសមានការរីកចម្រើនលើផ្នៃកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេស។

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់