រូបបីយប័ណ្ណប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១២ មិថុនា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៧:៣២នាទី

អាស៊ានត្រូវបានចុះហត្ថលេខា បង្កើតឡើងដោយប្រទេស៥ នៅទីក្រុងបាងកក ដែលរួម មានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ី ហ្វីលីពីន សិង្ហបុរី និងថៃ កាលពីថ្ងៃ ទី ០៨ ខែសីហា ឆ្នាំ  ១៩៦៧។ប្រទេសដែលបានចូលជាសមាជិកថ្មីនៃអាស៊ានជាបន្តបន្ទាប់មាន៖

  • ប្រទេសប្រ៊ុយណេ សមាជិកទី៦ ចូលថ្ងៃទី ០៨ មករា ឆ្នាំ ១៩៨៤។
  • សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ជាសមាជិកទី៧ ចូលថ្ងៃទី ២៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៥។
  • សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ ជាសមាជិកទី៨ ចូលថ្ងៃទី ២៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៧។
  • សហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ជាសមាជិកទី៩ ចូលនៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៧។
  • ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាសមាជិកទី១០ ចូលនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ១៩៩៩។

ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរូបបីយប័ណ្ណរបស់អាស៊ានថាតើប្រទេសក្នុងសមាជិកអាស៊ានមានរូបសណ្ឋាននៃរូបប័យប័ណ្ណ បែបណាខ្លះ? សូមមើលទាំងអស់គ្នា

រូព្យា (Rp) ក្រដាសប្រាក់ 10000Rp
រីញជីត ម៉ាឡេស៊ី(RM) ក្រដាសប្រាក់ 10RM
ពីសូ (Piso) ក្រដាសប្រាក់ 100Piso
ដុល្លារ សិង្ហបុរី ($S) ក្រដាសប្រាក់ 10$S
បាតថៃ (Bt) ក្រដាសប្រាក់ 1000Bt
ដុល្លារប្រ៊ុយណេ ($B) ក្រដាសប្រាក់ 1$B
ដុង (Dong) ក្រដាសប្រាក់ 200Dong
New Kip (NK) ក្រដាសប្រាក់ 20000NK
ខ្យាត (Kyat) ក្រដាសប្រាក់ 1000Kyat
រៀល (៛) ក្រដាសប្រាក់ ៥០០០៛

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់