គុណសម្បត្តិទាំង១០ប្រការរបស់ព្រះវេស្សន្តរ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១៥ កក្កដា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ១៨:១០នាទី

គុណសម្បត្តិទាំង១០ប្រការរបស់ព្រះវេស្សន្តរ៖

  1. ទមេ = ធ្វើទុក្ខឥន្ទ្រីយ៍។
  2. សំយមេ = សង្រួមឥន្ទ្រីយ៍។
  3. ខត្តិយា = អត់ធន់។
  4. សំវរេ = សង្រួមសីល។
  5. និយមេ = និយមកុសលកម្ម។
  6. អកោធេ = មិនខឹង។
  7. អរិយសាយ = មិនបៀតបៀន។
  8. សច្ចេ = ទៀងត្រង់។
  9. សោចេយ្យ = ស្អាត។
  10. មេត្តេយ្យ = រាប់អាន។

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់