ក្បាច់មូលដ្ឋាន


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១៦ ធ្នូ ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៩:២២នាទី

ក្បាច់ជាមូលដ្ឋានមាន៤គឺ ក្បាច់អង្គរ ក្បាច់ភ្ញីទេស ក្បាច់ភ្ញីភ្លើង និងក្បាច់វល្លី៍។ក្បាច់ ទាំងនេះត្រូវបានគេគូរឬឆ្លាក់ទៅតាមទម្រង់ទ្រង់ទ្រាយផ្សេងៗ(តូច មធ្យម ធំ វែង ខ្លី…) ដូចជា ក្បាច់ដកចន្ទន៍ ក្បាច់ត្របកឈូកពេញ ក្បាច់ត្របកឈូកចំហៀង ក្បាច់គោមក្បាច់ កន្ទុយហង្ស ក្បាច់ជរ ក្បាច់ពងត្រី ជាដើម។

  1. ក្បាច់ត្របកឈូកពេញ
  2. ក្បាច់ត្របកឈូកចំហៀង
  3. ក្បាច់រាងផ្កាឈូក
  4. ក្បាច់ត្របកឈូកបំបែក
  5. ក្បាច់ផ្កាចន្ទន៍
  6. ក្បាច់គោម
  7. ក្បាច់ជរ
  8. ក្បាច់ជញ្ជាំង
  9. ក្បាច់ចក

 

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់