អ្វី​ទៅ​ជា “ភាសា”?


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ២០ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៦ ម៉ោង ២២:១៥នាទី

ភាសា ជា​បាតុ​ភូត​នៃ​សង្គម​មនុស្ស ដែល​កើត​ចេញ​ពី​តម្រូវ​ការ​របស់​មនុស្ស ក្នុង​ជីវភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ទាំង​ក្នុង​ជីវភាព​សម្ភារៈ និង​ជីវភាព​ចិត្ត​គំនិត​ដែល​មនុស្ស​ប្រើ​ជា​មធ្យោបាយ សម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង​គ្នា។

ឧទាហរណ៍ ៖ ភាសា​ខ្មែរ ភាសាអង់គ្លេស ភាសា​បារាំង ភាសាចិន… ។ល។

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់