អត្ថន័យនៃពាក្យ អាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬអាវាហៈ វិវាហៈ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១២ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៨:១៨នាទី

អាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជា ការរួមផ្សំរវាងពាក្យ អាពាហ៍និងពិពាហ៍ (ពាក្យដើមគេសរសេរអាវាហៈ វិវាហៈ)

* អាពាហ៍ ជាការនាំកូនស្រី ទៅផ្ទះកូនប្រុស។

* ពិពាហ៍ ជាការនាំកូនប្រុសមកផ្ទះកូនស្រីវិញ។

តាមនិយមន័យទូទៅ៖”អាពាហ៍ពិពាហ៍” គឺជាការផ្សំផ្គុំរវាងបុរសម្នាក់ និងនារីម្នាក់យ៉ាងឱឡារិក ជាផ្លូវការដើម្បីបង្កើតជាគ្រួសារថ្មីមួយ។

+ ដើម្បីឱ្យជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍មានតម្លៃសាមីខ្លួនប្រុស និងស្រីទាំងពីរនាក់ត្រូវបំពេញលក្ខខណ្ឌ័ទាំងនេះដូចតទៅ៖

១. លក្ខខណ្ឌ័សំភារៈ

២. លក្ខខណ្ឌ័វេទនា

៣. លក្ខខណ្ឌ័សង្គម

៤. សីលធម៌លក្ខណ័

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់