ស្ទឹងចំនួន១២​ដែលហូរចាក់ទៅទន្លេសាប និងបឹងទន្លេសាប


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១០ មីនា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៧:០៣នាទី

ទន្លេសាបនិងបឹងទន្លេសាបមានស្ទឹងចំនួន១២ ហូរចាក់គឺ

 • ស្ទឹងត្រែង
 • ស្ទឹងសៀមរាប
 • ស្ទឹងជីក្រែង
 • ស្ទឹងស្ទោង
 • ស្ទឹងសែន
 • ស្ទឹងជីនិត
 • ស្ទឹងមង្គលបូរី
 • ស្ទឹងសង្កែ
 • ស្ទឹងមោង
 • ស្ទឹងស្វាយដូនកែវ
 • ស្ទឹងពោធសាត់
 • ស្ទឹងបរិបូណ៍។

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់