អត្ថន័យនៃភក្រ្តញញឹមរូបបាយ័ន


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១០ មីនា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៧:១១នាទី

អត្ថន័យនៃភក្រ្តញញឹម នេត្រាបើកពាក់កណ្តាលនៃរូបបាយ័នតាមការយល់ឃើញ និងតាមការមូលគំនិតជារួមចេញ ពីប្រភពអ្នកស្រាវជ្រាវច្រើននាក់បានកំណត់ថា៖ ភក្ត្រញញឹមនេត្រាបើកពាក់កណ្តាលនៃរូបបាយ័ន ជានិមិត្តរូបនៃភាពសុខស្ងប់ក្នុងដំណើរសមាធិ ជានិមិត្តរួបនៃទឹកចិត្តស្ងប់និងជ្រះថ្លាជានិច្ច ជានិមិត្តរួបនៃទឹកចិត្តស្ងប់ បរិសុទ្ធ ត្រេកអរ ករុណា។

  • ព្រះភក្ត្រលោកកេស្វរះញញឹមជានិច្ច។
  • ព្រះភក្ត្រព្រះសមណតមញញឹមជានិច្ច។

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់