ទារក​អាចស្លាប់​ក្នុង​ផ្ទៃបានបើសិនបរិយាកាសមានឧស្ម័ន​ពុល​


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៩ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ១៥:០២នាទី

ការស្រាវជ្រាវថ្មី​មួយ​បាន​បង្ហាញថា ឧស្ម័ន​ពុលក៏​អាច​បង្កើន​ការ​គ្រោះថ្នាក់​នៃការ​ស្លាប់​របស់​ទារក​ក្នុង​ផ្ទៃ​បាន​ដែរ។ ការ​សិក្សា​នេះ​បាន​អះអាង​ថា ភាព​គ្រោះថ្នាក់​អាច​កើនឡើង ជា​ពិសេស​នៅពេល​ម្តាយ​ទទួល​រងនូវ​ផល​ប៉ះពាល់​នៃឧស្ម័ន​ពុល​ក្នុង​កំឡុង​ត្រីមាសទី ៣។

អ្នកស្រាវជ្រាវជា​ច្រើន​បាន​អះអាងថា ការ​ស្លាប់​របស់​ទារក​ក្នុង​ផ្ទៃ​អាច​ការពារ​បាន។ សព្វថ្ងៃនេះ ការ​ស្លាប់​របស់​ទារក​ក្នុងផ្ទៃ ជាក្តី​បារម្ភ​ដ៏ចម្បង​មួយ​របស់​អ្នកម្តាយ ហើយ​កំណើន​នៃឧស្ម័ន​ពុល អាច​ជាមូល​ហេតុ​ចម្បង​គួរឱ្យ​ព្រួយបារម្ភ។

អ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនបា​នវាស់​ពីកម្រិត​ជាតិ​ពុល​តាម​តំបន់​ដែល​ធ្វើឱ្យ​ទារក​ជាច្រើន​ស្លាប់​ក្នុងផ្ទៃ ហើយនេះ​បណ្តាល​ឱ្យ​មនុស្ស​ជឿថា ទារក​ស្លាប់​ក្នុងផ្ទៃ​បណ្តាល​មកពី​ឧស្ម័ន​ពុល​ក្នុង​បរិយា​កាស។ ភាគល្អិតដូចជា អូហ្សូន, នីត្រូជែន ឌីអុកសាយ និង​កាបូន​ម៉ូណូអុកស៊ីត​ត្រូវបាន​គេនិយាយ​ថា ជាឧស្ម័ន​ពុល​ខ្លាំង​បំផុត​ដែល​បង្កើន​ការ​គ្រោះ​ថ្នាក់នេះ។

ភស្តុតាងថ្មីៗនេះ​មិនទាន់​គ្រប់គ្រាន់​នៅឡើយ​ទេ តែអ្នក​ជំនាញ​សុខភាព​នៅតែ​ណែនាំ​ថា ស្ត្រីគួរ​ស្រូប​យកខ្យល់​បរិសុទ្ធ​ឱ្យបាន​ច្រើនក្នុង​កំឡុង​ពេល​មាន​ផ្ទៃពោះ។ នេះអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀត ជា​ពិសេស​ក្នុងកំឡុង​ពេល​ត្រីមាស​ទី ៣។ ដូច្នេះ វាស្តែង​ចេញ​យ៉ាង​ច្បាស់​រវាង​ឧស្ម័ន​ពុល និងការ​ស្លាប់​របស់​ទារក​ក្នុងផ្ទៃ។ បើទោះ​បីជាការ​សិក្សា​ដទៃផ្សេង​ទៀតត្រូវ​ការបំភ្លឺ​បន្ថែម​លើ​បញ្ហានេះ​ តែ​យល់​ល្អ អ្នកត្រូវ​ដកដង្ហើម​ជាមួយ​ខ្យល់​បរិសុទ្ធ ជា​ពិសេស​ក្នុងកំឡុង​ពេល​មាន​ផ្ទៃពោះនេះ។

ការស្រាវជ្រាវថ្មី​មួយ​បាន​បង្ហាញថា ឧស្ម័ន​ពុលក៏​អាច​បង្កើន​ការ​គ្រោះថ្នាក់​នៃការ​ស្លាប់​របស់​ទារក​ក្នុង​ផ្ទៃ​បាន​ដែរ។ ការ​សិក្សា​នេះ​បាន​អះអាង​ថា ភាព​គ្រោះថ្នាក់​អាច​កើនឡើង ជា​ពិសេស​នៅពេល​ម្តាយ​ទទួល​រងនូវ​ផល​ប៉ះពាល់​នៃឧស្ម័ន​ពុល​ក្នុង​កំឡុង​ត្រីមាសទី ៣។ អ្នកស្រាវជ្រាវជា​ច្រើន​បាន​អះអាងថា ការ​ស្លាប់​របស់​ទារក​ក្នុង​ផ្ទៃ​អាច​ការពារ​បាន។ សព្វថ្ងៃនេះ ការ​ស្លាប់​របស់​ទារក​ក្នុងផ្ទៃ ជាក្តី​បារម្ភ​ដ៏ចម្បង​មួយ​របស់​អ្នកម្តាយ ហើយ​កំណើន​នៃឧស្ម័ន​ពុល អាច​ជាមូល​ហេតុ​ចម្បង​គួរឱ្យ​ព្រួយបារម្ភ។ អ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនបា​នវាស់​ពីកម្រិត​ជាតិ​ពុល​តាម​តំបន់​ដែល​ធ្វើឱ្យ​ទារក​ជាច្រើន​ស្លាប់​ក្នុងផ្ទៃ ហើយនេះ​បណ្តាល​ឱ្យ​មនុស្ស​ជឿថា ទារក​ស្លាប់​ក្នុងផ្ទៃ​បណ្តាល​មកពី​ឧស្ម័ន​ពុល​ក្នុង​បរិយា​កាស។

ភាគល្អិតដូចជា អូហ្សូន, នីត្រូជែន ឌីអុកសាយ និង​កាបូន​ម៉ូណូអុកស៊ីត​ត្រូវបាន​គេនិយាយ​ថា ជាឧស្ម័ន​ពុល​ខ្លាំង​បំផុត​ដែល​បង្កើន​ការ​គ្រោះ​ថ្នាក់នេះ។ ភស្តុតាងថ្មីៗនេះ​មិនទាន់​គ្រប់គ្រាន់​នៅឡើយ​ទេ តែអ្នក​ជំនាញ​សុខភាព​នៅតែ​ណែនាំ​ថា ស្ត្រីគួរ​ស្រូប​យកខ្យល់​បរិសុទ្ធ​ឱ្យបាន​ច្រើនក្នុង​កំឡុង​ពេល​មាន​ផ្ទៃពោះ។ នេះអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀត ជា​ពិសេស​ក្នុងកំឡុង​ពេល​ត្រីមាស​ទី ៣។ ដូច្នេះ វាស្តែង​ចេញ​យ៉ាង​ច្បាស់​រវាង​ឧស្ម័ន​ពុល និងការ​ស្លាប់​របស់​ទារក​ក្នុងផ្ទៃ។ បើទោះ​បីជាការ​សិក្សា​ដទៃផ្សេង​ទៀតត្រូវ​ការបំភ្លឺ​បន្ថែម​លើ​បញ្ហានេះ​ តែ​យល់​ល្អ អ្នកត្រូវ​ដកដង្ហើម​ជាមួយ​ខ្យល់​បរិសុទ្ធ ជា​ពិសេស​ក្នុងកំឡុង​ពេល​មាន​ផ្ទៃពោះនេះ។

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់