តើអ្នកស្គាល់រុក្ខជាតិឈ្មោះ សាលព្រឹក្ស​ទេ?


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៧ មីនា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ១៤:០០នាទី

តើអ្នកស្គាល់រុក្ខជាតិឈ្មោះ សាលព្រឹក្ស​ ទេ? សាលព្រឹក្ស​ជារុក្ខជាតិដែលគេតែងបានឃើញវាមានដាំនៅតាមវត្តអារាមដែលវាជាប្រភេទ រុក្ខជាតិដើម។ ដើមរុក្ខជាតិនេះគេតែងឃើញវាអាចដុះបាននៅតំបន់ដែលមានអាកាសធាតុក្តៅហើយសើមហើយវាតែដុះបានជាមួយប្រភេទដីល្បាយ ឬដីកណ្តេង។ រុក្ខជាតិនេះវាអាចរស់នៅលើផែនដីយើងបានលើសពី ១០០ ឆ្នាំទៅទៀតហើយវាតែងចាប់ផ្តើមមានផ្កាពីខែ មករា ដល់ ខែ កុម្ភៈ និងមានផ្លែពីខែ មីនា ដល់ ខែ មេសា។ រុក្ខជាតិនេះវាអាចបន្តពូជបានតាមរយៈគ្រាប់របស់វា

 

 

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់