កម្មវិធីបាខែមអាស៊ាន២០១៧ប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន ២០នាក់


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១៨ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ១៤:២៨នាទី

អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាបានស្គាល់ ឬឭពីព្រឹត្តិការណ៌បាខែមហើយតែកម្មវិធីនេះតែមានរៀបចំធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំទាំងបណ្តា ខេត្ត និងរាជធានីភ្នំពេញយើងផងដែរ។ ពេលនេះព្រឹត្តិការណ៍បាខែមអាស៊ាន២០១៧នឹងរៀបចំធ្វើបន្តទៀតហើយនៅរាជធានភ្នំពេញ​ហើយក៏បានកំពុងតែប្រកាសជ្រើសរើសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន ២០នាក់ដើម្បីចូលរួមរៀបចំកម្មវិធីនេះឡើងផងដែរ។

អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់ពាក្យបានបើទោះអ្នកជាសិស្សឬនិសិ្សតកំពុងសិក្សានៅវិទ្យាល័យ ឬមហាវិទ្យាល័យក៏ដោយឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក្នុងការងារសង្គមមួយនេះ។  

សូមចុចទៅកាន់ទម្រង់ពាក្យសុំ៖http://bit.ly/2uv3IJ1

ការបរិច្ឆេទផុតកំណត់នៅ ថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

Loading…


ពាក្យទាក់ទង៖ , , , ,

ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់