ឧបករណ៍វង់ភេ្លងពិណពាទ្យ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៦ មេសា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ១០:៥២នាទី

1. រនាតឯក

2. រនាតធុង

3. រនាតដែក (បច្ចុប្បន្នមិនសូវដែលឃើញប្រើ)

4. រនាតថោង (បច្ចុប្បន្នមិនសូវដែលឃើញប្រើ)

5. គងធំ (គងវង់ធំ)

6. គងតូច (គងវង់ធំ)

7. សំភោរ

8. ស្គរធំមួយគូ

9. ស្គរជ្វាមួយគូ (បច្ចុប្បន្នមិនសូវដែលឃើញប្រើ)

10. ស្រៃឡមួយគូ

11. ឈឹង

12. ក្រាប

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់