ទេវៈទាំង១២អង្គក្នុងនប្ញក្សចក្ររាសីរបស់ព្រះចន្ទ


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ០៨ មេសា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៧:២៥នាទី

ក្នុងនប្ញក្សចក្ររាសីរបស់ព្រះចន្ទតែងតែមានទេវៈទាំង១២អង្គទៀតយាងដង្ហែរគឺ “ខែទាំង១២”៖

 • ព្រះនប្ញក្ស មរក =  ផ្កាយរូបមករ
 • ព្រះនប្ញក្ស កុម្ភៈ=  ផ្កាយរូបឆ្នាំង
 • ព្រះនប្ញក្ស មិនៈ=  ផ្កាយរូបត្រី
 • ព្រះនប្ញក្ស មេសៈ= ផ្កាយរូបចៀម
 • ព្រះនប្ញក្ស ឧសភៈ= ផ្កាយរូបគោ
 • ព្រះនប្ញក្ស មិថុនៈ = ផ្កាយរូបមនុស្សពីរនាក់
 • ព្រះនប្ញក្ស កក្កដៈ= ផ្កាយរូបក្តាម
 • ព្រះនប្ញក្ស សិង្ហៈ  = ផ្កាយរូបសិង្ហ
 • ព្រះនប្ញក្ស កន្យៈ  = ផ្កាយរូបស្រីក្រមុំ
 • ព្រះនប្ញក្ស តលៈ = ផ្កាយរូបជញ្ជីង
 • ព្រះនប្ញក្ស វិច្ឆិកៈ = ផ្កាយរូបខ្ទួយ
 • ព្រះនប្ញក្ស ធនុ  = ផ្កាយរូបធ្នូ

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់