តើអ្នកស្គាល់ទសទិសទេ?


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១១ មេសា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៧:០៦នាទី

 ទសទិស គឺជាទិសទាំង១០ដែលមាននៅក្នុងលោកយើងនេះ។ ទសទិស រួមមាន៖

  • ឧត្តរ = ជើង
  • ទក្សិណ = ត្បូង
  • បូព៌ = កើត
  • ឥសាន = ជើងឆៀងកើត
  • ពាយ័ព្យ = ជើងឆៀងលិច
  • អាគ្នេយ៍ = ត្បូងឆៀងកើត
  • និរតី = ត្បូងឆៀងលិច
  • ហេដ្ឋិបទិស = ទិសក្រោម
  • បស្ចឹម = លិច
  • ឧបរមទិស = ទិសលើ

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់