ជនជាតិភាគតិច


ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី ១៤ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៧:៤៩នាទី

 

ជនជាតិភាគតិច ជាជនជាតិដែលមានកំណើតនៅលើទឹកដីពេលបច្ចុប្បន្នមានចំនួនតិចតួច មានជំនឿ ទំនៀមទម្លាប់ ប្រពៃណីនិងភាសាផ្សេងៗពីជនជាតិភាគច្រើនហើយភាគច្រើនតែងរស់នៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំ។ឧទាហរណ៍៖ កួយ ស្ទៀង រដែ ស្អូច ព្នង ជង ល្មូន ព្រូវ ព័រ….។

Loading…


ចំណាត់ក្រុម៖
មតិយោបល់