សំណួរ ៖ ១. ដូចម្ដេច​ដែល​ហៅ​ថា ទូន្មាន​កថា? តើ​ទូន្មាន​កថា មាន​សារប្រយោជន៍​អ្វី​ខ្លះ ដល់​អក្សរសិល្ប៍? ២. តើ​ឧបមាណ​រូបារម្មណ៍ និង​រូបារូបិយារម្មណ៍​ខុស​គ្នា​ដូច...