មែកធាងនៃអរិយធម៌

ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី២៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៩:៥៥នាទី

    ការបែងចែកមែកធាងអរីយធម៌ មានសភាពប្លែកៗគ្នាទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នកស្រាវ ជ្រាវនីមួយៗមែកធានខាងក្រោមនេះតាមទម្រង់ឯកសារខ្មែររបស់អ្នកស្រី ត្រឹងងា

វប្បធម៌

  • ចំណេះដឹង

– ជំនឿ

– សាសនា

– វិជ្ជា-វិទ្យាស្បង់

  • កំណត់ផ្សាយ

– ភាសា-អក្សរ-សញ្ញា

– អក្សរសាស្រ្ត-អក្សរសិល៌្ប

– សិល្បៈ ព័ត៌មាន (វិទ្យុ ទូរទស្សន៌)

  • អនុវត្តន៌

– ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី

– ការសិក្សា អប់រំ (ប្រដៅទូន្មាន)

– កីឡា ល្បែង កំសាន្ត

សង្គមធម៌

 

  • គ្រឿងសង្គម (សម្ភារសង្គម)

– ប្រដាប់រស់នៅ ( លំនៅ ចំណីអាហារ)

– ប្រដាប់តិកនិក (ម៉ាស៊ីន- សំណាង់…….)

– មុខរបរ (វិជ្ជាជីវៈ)

  • របបសង្គម (សង្គមវិធី)

– សេដ្ឋកិច្ច (កសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម)

– សង្គមកិច្ច (សន្តិសុខ សុខភាព ការងារ…….)

– នយោបាយក្នុង និងក្រៅប្រទេស

  • ទម្រង់សង្គម (សង្គមប្រភេទ)

– ស្នូលសង្គម (គ្រួសារ)

– វណ្ណៈសង្គម (វណ្ណៈជាតិកំណើត វណ្ណៈការងារ វណ្ណៈចំណេះវិជ្ជា)

– អង្គការសង្គម (ស្ថាប័នផ្សេងៗ)

Facebook Twitter Email

អត្ថបទទាក់ទង