មែកធាងនៃអរិយធម៌

ចុះផ្សាយ៖ ថ្ងៃទី២៣ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១២ ម៉ោង ០៩:៥៥នាទី
ចំណាត់ក្រុម៖ ចំណេះដឹងទូទៅ

    ការបែងចែកមែកធាងអរីយធម៌ មានសភាពប្លែកៗគ្នាទៅតាមទស្សនៈរបស់អ្នកស្រាវ ជ្រាវនីមួយៗមែកធានខាងក្រោមនេះតាមទម្រង់ឯកសារខ្មែររបស់អ្នកស្រី ត្រឹងងា

វប្បធម៌

  • ចំណេះដឹង

- ជំនឿ

- សាសនា

- វិជ្ជា-វិទ្យាស្បង់

  • កំណត់ផ្សាយ

- ភាសា-អក្សរ-សញ្ញា

- អក្សរសាស្រ្ត-អក្សរសិល៌្ប

- សិល្បៈ ព័ត៌មាន (វិទ្យុ ទូរទស្សន៌)

  • អនុវត្តន៌

- ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី

- ការសិក្សា អប់រំ (ប្រដៅទូន្មាន)

- កីឡា ល្បែង កំសាន្ត

សង្គមធម៌

 

  • គ្រឿងសង្គម (សម្ភារសង្គម)

- ប្រដាប់រស់នៅ ( លំនៅ ចំណីអាហារ)

- ប្រដាប់តិកនិក (ម៉ាស៊ីន- សំណាង់…….)

- មុខរបរ (វិជ្ជាជីវៈ)

  • របបសង្គម (សង្គមវិធី)

- សេដ្ឋកិច្ច (កសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម)

- សង្គមកិច្ច (សន្តិសុខ សុខភាព ការងារ…….)

- នយោបាយក្នុង និងក្រៅប្រទេស

  • ទម្រង់សង្គម (សង្គមប្រភេទ)

- ស្នូលសង្គម (គ្រួសារ)

- វណ្ណៈសង្គម (វណ្ណៈជាតិកំណើត វណ្ណៈការងារ វណ្ណៈចំណេះវិជ្ជា)

- អង្គការសង្គម (ស្ថាប័នផ្សេងៗ)

Facebook Twitter Email

អត្ថបទទាក់ទង